خدمات ارائه شده در آزمایشگاه جامع تحقیقات در سال ۱۴۰۰

 

نوع نمونه

تعداد نمونه

تعداد خدمت

نوع محقق

نوع خدمات

میکروارگانیسم انگلی

200

5

هیئت علمی  

 

 

Real time PCR

میکروارگانیسم انگلی

120

11

هیئت علمی  

سلول

32

12

هیئت علمی   

سلول/باکتری

16

8

هیئت علمی   

گوشت مرغ

127

4

دانشجو  

 

 

 

 

PCR

 

 

شیر خام

72

2

دانشجو 

سبزیجات

143

3

دانشجو   

سلول

32

3

هیئت علمی   

سلول/باکتری

16

2

هیئت علمی   

خون

30

6

دانشجو   خارجی  

پرتقال

36

3

دانشجو  خارجی    

مخمر

6

2

هیئت علمی  

 

 

 

 

الکتروفورز ژل آگارز

 

گوشت مرغ

127

4

دانشجو  

شیر خام

72

2

دانشجو  

سبزیجات

143

5

دانشجو   

سلول

32

2

هیئت علمی   

سلول/باکتری

16

2

هیئت علمی   

خون

30

6

دانشجو خارجی    

پرتقال

40

3

دانشجو خارجی    

ادرار

17

15

دانشجو   

 

 

 

استخراج DNA

مخمر

28

7

هیئت علمی 

گوشت مرغ

60

5

دانشجو  

شیر خام

70

4

دانشجو  

سبزیجات

70

5

دانشجو   

پرتقال

86

7

دانشجو خارجی    

مخمر

28

7

هیئت علمی  

 

 

سنجش کمی اسیدهای نوکلئیک (نانودراپ)

ادرار

17

3

دانشجو  

شیر خام

12

1

دانشجو 

بافت انسانی

76

6

دانشجو  

پرتقال

86

5

دانشجو خارجی    

سلول

109

12

هیئت علمی  

مخمر

6

2

هیئت علمی   

سنتز cDNA

مخمر

28

3

هیئت علمی   

سنجش بیوفیلم

مخمر

28

3

هیئت علمی   

تست MIC

سلول

3

1

هیئت علمی  

 

فلوسایتومتری

سلول

8

2

هیئت علمی خارجی    


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0