اساس کار دستگاه
این روش بر مبناي فلوروسنت تولیدي از مولکول گزارشگر (Reporter )میباشد که در طول واکنش افزایش مییابد. مولکولهاي گزارشگر فلوروسنت یا به صورت رنگهایی میباشند که به DNA دو رشتهاي باند میشوند مانند Green® SYBR و یا بصورت شناساگرهاي توالیهاي خاص مانند Probes® TaqMan میباشند. از مزیتهاي این تکنیک این است که میتواند با حداقل اسید نوکلئیک آغاز شود و مقدار تولید نهایی را با دقت زیادي تعیین نماید. محدود به زمان و ذخیره منابع نمیباشد، به راحتی قابل اجرا است و دقت و حساسیت بالاتر از PCR معمولی دارد. همچنین با این روش میتوان مقادیر RNA ،DNA ،cDNA را نیز اندازه- گیري نمود.
کاربرد دستگاه

  • سنجش بیان ژن (Expression Gene)
  • ارزیابی تعداد نسخههاي یک ژن (number copy Gene)
  • تشخیص انواع پاتوژنها در بیماري هاي مرتبط با انسان،دام و گیاه (Pathogen Detection) 
  • اسکن ژن و شناسایی جهشهاي شناختهشده و ناشناخته (Scaning Gene)
  • میزان تأثیر دارو درمانی استفاده در علوم پزشکی قانونی و جنایی تشخیص بیماريهاي ژنتیکی تعیین ژنوتیپ (Genotyping)

 

زمان پاسخگویی

·         زمانبندی با کارشناس مسئول

 

دریافت مشخصات دستگاه


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0