دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر رزاق محمودی

ریاست مرکز

  • سوابق : عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
  • تحصيلات : دکترای تخصصی
  • تخصص : بهداشت مواد غذایی

دکتر رزاق محمودی

ریاست مرکز

  • تلفن : 028-33337020
  • پست الکترونیکی : r.mahmodi@qums.ac.ir

گروه دورانV6.0.9.0