Gel Electrophoresis

الکتروفورز روشی است که معمولا در آزمایشگاه برای جداسازی ملکول های باردار (مثل DNA) بر اساس اندازه، استفاده می شود.این روش برای جداسازی ملکول های بارداری مانند DNA، RNA، و پروتئین ها کاربرد زیادی دارد.در تکنیک الکتروفورز، با اعمال یک جریان الکتریکی، ملکول های باردار در داخل ژل به حرکت در می آیند. اعمال جریان الکتریکی طوری است که یک الکترود ژل به ولتاژ مثبت و به سمت دیگر آن ولتاژ منفی اعمال می شود. این فرآیند توسط دستگاهی به نام پاورساپلای (منبع تغذیه) انجام می شود.حرکت ملکول های باردار مهاجرت نام دارد. مهاجرت ملکول ها همواره به سمت بار مخالف است. برای مثال، ملکولی با بار منفی به سمت الکترود مثبت کشیده و جذب خواهد شد.مهاجرت ملکول های کوچکتر در داخل ژل سریع تر انجام می گیرد؛ بنابراین مسیر طولانی تری را نسبت به ملکول های بزرگتر طی می کنند.


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0