برای مشاهده ژل‌های الکتروفورز شده با اشعه UV از دستگاه ژل داک  استفاده می‌شود. ژل داک یک محفظه عایق به نور است که مواد الکتروفورز شده که با مواد حساس به فلوئورسنت رنگ آمیزی شده اند، داخل آن قرار گرفته و توسط نور UV بررسی می‌شوند. دستگاه ژل داک نور را در محدودهUV  و یا مرئی به ژل می‌تاباند و مواد حساس به فلوئورسنت که به DNA یا پروتئین چسبیده‌اند، باند‌های تشکیل شده را نشان می‌دهند. اینکه نور تابانده شده UV باشد و یا مرئی بستگی دارد از چه نوع ماده فلوئورسانتی استفاده شده است و همچنین نوع ماده فلوئورسانت مورد استفاده را نمونه و نوع ژل مشخص می‌کند.  این که نمونه DNA باشد یا پروتئین و یا نوع ژل آگارز باشد یا آکریل آمید می‌تواند در نوع فلوئورسانت استفاده شده دخیل باشد.  عموما دستگاه‌های ژل داک به یک سیستم کامپیوتر (مانیتور) و دوربین عکاسی نیز متصل بوده و نتایج را در مانیتور نشان داده و با دوربین می‌توان آن‌ها را ثبت کرد.
روند کار دستگاه به این شکل است که، به عنوان مثال در نمونه DNA و در ژل آگارز از اتیدیوم بروماید به عنوان یک ماده فلوئورسانت استفاده می‌شود، دستگاه ژل داک با تاباندن نور UV به ژل الکترون‌های اتم‌های اتیدیوم بروماید را تهییج کرده و موجب باز نشر نوری در طول موج بلند‌تر و طبیعتا محدوده مرئی تولید می‌کند و باند‌های تشکیل شده در ژل به رنگ سبز دیده می‌شوند. از دیگر ترکیبات فلوئورسنت معروف می‌توان به سایبرگرین اشاره کرد. 

کاربرد‌های دستگاه:

•    شمارش کلنی‌ها
•    ارزیابی ایمنی
•    آشکارسازی هم زمان پروتئینی
•    الکتروفورز دو بعدی
•    تعیین کمیت پروتئین
 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0