تاریخ ثبت فرم:  1401/05/21
  *نام و نام خانوادگی:  
  *شماره تماس:  
  *خدمات یا دستگاه مورد استفاده:  
  نام کارشناس بخش:  
  نحوه برخورد پرسنل آزمایشگاه:  
  ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل مربوطه:  
  ارائه خدمات مناسب آزمایشگاهی:  
  میزان رضایت از تجهیزات و فضای فیزیکی آزمایشگاه:  
  میزان رضایت از زمان نوبت دهی:  
  نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نظر شما:  
  ارسال

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0