دوران

لطفا صبر کنید ...

بهناز فامیل ستاریان

کارشناس آزمایشگاه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : ایمنی شناسی

بهناز فامیل ستاریان

کارشناس آزمایشگاه

  • پست الکترونیکی : research_laboratory@qums.ac.ir

سودابه شعبانی

کارشناس آزمایشگاه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : زیست سلولی و مولکولی

سودابه شعبانی

کارشناس آزمایشگاه

  • پست الکترونیکی : research_laboratory@qums.ac.ir

مژگان بناوند

کارشناس آزمایشگاه

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : بیوتکنولوژی پزشکی

مژگان بناوند

کارشناس آزمایشگاه

  • پست الکترونیکی : Research_laboatory@qums.ac.ir

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0