دوران

لطفا صبر کنید ...

خدیجه طاهر خانی

کارشناس مسئول

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : انگل شناسی

خدیجه طاهر خانی

کارشناس مسئول

  • پست الکترونیکی : kh.taherkhani@gmail.com

بهناز فامیل ستاریان

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : ایمنی شناسی

بهناز فامیل ستاریان

  • پست الکترونیکی : behnaz.sattarian@gmail.com

سودابه شعبانی

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد
  • تخصص : زیست سلولی و مولکولی

سودابه شعبانی

  • پست الکترونیکی : s.shabani7@yahoo.com

گروه دورانV6.0.9.0