اساس کار دستگاه:
امروزه تعیین توالی  DNAبه یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های موجود در زمینه زیست شناسی مولکولی تبدیل شده است که کاربردهای فراوانی درزمینه‌های متعددی مانند تشخیص پزشکی، بیوتکنولوژی، پزشکی قانونی، ویروس‌شناسی و زیست‌شناسی سیستماتیک دارد. DNA مورد استفاده جهت توالی‌یابی می‌تواند از ارگانیسم‌های مختلف مانند انسان، حیوانات، گیاهان، باکتری‌ها و ویروس‌ها تامین شود. 
توالی‌یابی ممکن است برای تعیین توالی ژن‌های خاص، مناطق بزرگ ژنومی، کل کروموزوم و کل ژنوم به کار برده شود.
با این روش می‌توان ژن مورد نظر را به طور کامل توالی‌یابی کرد و ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در یک قطعه از DNA ، تغییر، حذف یا اضافه شدن حتی یک نوکلئوتید را مشخص نمود. 
 

کاربردهای دستگاه:
تعیین انواع جهش‌های نقطه‌ای در ژن عامل بیماری در فرد مبتلا 
مشخص کردن وضعیت ژنتیکی افراد ناقل
رد کردن درگیری ژن مورد ادعا در مواردی که بیماری به طور یقین مشخص نیست و پزشک حدس می‌زند که ژن خاصی درگیر است.
تشخیص قبل از تولد و تعیین وضعیت جنین در مدت کوتاه کلونینگ
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0