اساس کار دستگاه: 
دستگاه EPOCH یک میکرو پلیت ریدراسپکتروفتومتر UV-Visible به عنوان خوانش‌گر الایزا نیز نامیده می‌شود که به منظورقرائت نتایج فتومتریک آزمایش الایزا در انجام تست‌های الایزا استفاده می‌شود که می‌تواند تا ۹۶ نمونه را همزمان مورد بررسی قرار دهد. تکنیک الایزا به منظور تعیین حضور آنتی بادی‌ها یا آنتی‌ژن‌های اختصاصی در نمونه‌ها استفاده می‌شود و برپایه تشخیص یک آنتی‌ژن یا آنتی بادی روی یک سطح جامد، به کمک آنتی بادی‌های نشاندار استوار است که میزان جذب  نمونه‌ها را در طول موج 200 تا 999 nm می‌خواند.  همچنین این دستگاه یک نانودراپ  می باشد که می‌تواند جذب چندین نمونه را با دقت و سرعت بسیار بالا در حجم‌های بسیار پایین به طور همزمان اندازه‌گیری کند.

کاربرد‌های دستگاه: 
تایید حضورآنتی بادی‌ها یا آنتی‌ژن‌های یک عامل عفونی و غیرعفونی و نمونه‌های 
شناسایی حجم کم نمونه‌ها ul ) 2) با میکرو پلیت‌های  Take3به عنوان نانودراپ 
اندازه‌گیری غلظت اسیدهای نوکلئیک به صورت کمی (dsDNA، ssDNA و RNA) 
اندازه‌گیری A280 پروتئین (BSA، IgG، لیزوزیم( 
آنالیز سریع و با دقت بالای اسیدهای نوکلئیک و پروتئین درحجم‌های کم
 


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0