اساس کار دستگاه
بطور کلی PCR طی سه مرحله جداگانه انجام می پذیرد. این سه مرحله به علت تفاوت دمایی از هم جدا شده اند. ابتدا DNA الگو Denature می شود تا دو رشته مکمل از هم جدا شوند. سپس در دمای Annealing پرایمرهای الیگونوکلئوتیدی بهDNA الگو متصل می شوند و در Extention و دمای فعالیت آنزیم پلیمراز، تکثیرDNA انجام می گیرد.

کاربرد دستگاه
-تهیه نسخههای متعدد از یک ژن.
-بررسی حضور یا عدم حضور یک ژن خاص در یک قطعه ژنی.
-تشخیص پیش از تولد بیماریهای ژنتیک. -تعیین جنسیت جنین.
-بررسی عفونتهای میکروبی.
-تشخیص جهشها و سرطانها.
-تعیین توالیهای کروموزومی انسان در سلولهای هیبریدی.

Applied Biosystems Veriti Thermal Cycler

Applied Biosystems 2720 Thermal Cycler


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0