معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بلوار شهید بهشتی، فرعی مودت

کدپستی : 13911/34156
Email: centlib@qums.ac.ir


دکتر شهرزاد غلامی

شماره تماس: 33357039 - 028 
شماره فاکس: 33350056 - 028 
داخلی 2665


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0