در راستاي دستیابی به اهداف برنامه راهبردي دانشگاه، کتابخانه مرکزي و مركز اطلاع رساني دانشگاه علوم پزشکی قزوین کوشش دارد با بهره گیری از دانش نوین حوزه اطلاع رسانی از طريق گسترش کمي و کيفي مجموعه کتابخانه ها، توسعه و تسهيل دسترسي به منابع و اطلاعات علمي مورد نياز در کمترین زمان و همچنین مديريت بهره برداري از اين منابع، در ارتقاي رتبه  علمی دانشگاه در سطح ملي و بين المللي نقش موثرتری را ایفا نماید.  


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0