اخبار
اصول و کاربردهای فلوسایتومتری تحقیقاتی

به اطلاع همکاران گرامی دانشگاه می رساند اولین دوره یکارگاه اصول و کاربرد های فلوسایتومتری تحقیقاتی در اسفند ماه سال 1397
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

محورهای کارگاه
مبانی فلوسایتومتری
آشنایی با آنتی بادی ها و فلوروکروم ها
کاربرد های فلوسایتومتری در تحقیقات
نحوه آنالیز نتایج و تصحیح همپوشانی
آشنایی با نرم افزار تخصصی


پوستر کارگاه