آزمایشگاه میکروبیولوژی
   آنالیز میکروبی یکی از مهمترین آزمایشگاه ها در بالین و صنایع مختلف می باشد که انواع میکروارگانیسم ها از نظر چرخه زندگی، فیزیولوژی و مورفولوژی مورد بررسی قرار می گیرند. بر همین مبنا آزمایشگاه میکروبی با هدف تشخیص و تحقیق راه اندازی شده و اماده ارائه خدمات می باشد. تمامی آزمایشهای میکروبی معمول جهت تشخیص پزشکی، صنایع غذایی و تحقیقاتی قابلیت انجام در این آزمایشگاه را دارند.

خدمات  قابل ارائه:
  •  بررسی و تعیین آلودگی میکروبی و قارچی نمونه‌های گوناگون
  • کلونینگ و بیان پروتئین‌های نوترکیب در باکتری‌ها و گیاهان و خالص‌سازی آن‌ها
  • بررسی خواص ضد باکتریایی ترکیبات گیاهی (عصاره، اسانس، پپتیدها و مواد موثره خالص)، نانو مواد (نانو نقره و ...)، مواد سنتتیک، جانوری و غیره
     
تجهیزات موجود در آزمایشگاه :
 
            

         هود میکروبیولوژی                                                    شیکر انکوباتور                                                            انکوباتور یخچالدار