كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم ثبت نظر

جهت دریافت گواهی شرکت در کارگاه، تکمیل این فرم الزامی است.
نام
نام خانوادگی
* عنوان کارگاه
* تاریخ برگزاری کارگاه
* پست الکترونیک
* نقاط قوت کارگاه
* نقاط ضعف کارگاه
* ثبت پیشنهاد
تاریخ ثبت نظر 1400/06/26
 
امتیاز دهی