آزمایشگاه تجهیزات عمومی


آزمایشگاه تجهیزات عمومی شامل تجهیزاتی است که در سایر آزمایشگاهها به صورت روزمره قابل استفاده می باشد اما حضور تمام وقت این تجهیزات در سایر آزمایشگاهها ضروری نیست. همچنین هیچیک از تجهیزات آن منحصرا مربوط به یک آزمایشگاه خاص نمی باشند. تمامی کارهای محلول سازی، وزن کشی، تعیین pH، سانتریفیوژ و تعیین جذب مرئی و فرابنفش (اسپکتروفتومتر) در این آزمایشگاه قابل انجام است.