کارشناسان آزمایشگاه
"خدیجه طاهر خانی "
کارشناس مسئول
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی
پست الکترونیک: kh.taherkhani@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی

 
"بهناز فامیل ستاریان"
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی
پست الکترونیک: behnaz.sattarian@gmail.com
سوابق علمی و پژوهشی
روزهای حضور:
دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه
"سودابه شعبانی"
مدرک و رشته تحصیلی:
 کارشناسی ارشد زیست سلولی و مولکولی
پست الکترونیک: s.shabani7@yahoo.com
سوابق علمی و پژوهشی
روزهای حضور: 
تمامی روز های هفته