تعرفه خدمات

تعرفه خدمات آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تهیه هرگونه مواد مورد نیاز جهت انجام پروژه برعهده مجري طرح يا استاد راهنما می باشد .

در صورتی که مجری طرح تمایل داشته باشد مواد مورد نیاز توسط آزمایشگاه جامع تهیه شود، هزینه مواد طبق فاکتور روز محاسبه می شود (هزینه دریافتی شامل تعرفه ثابت آزمایشگاه و قیمت مواد در تاریخ مورد نظر می باشد). مدت زمان مورد نیاز برای تهیه کالاهای وارداتی ناموجود هم در نظر گرفته می شود.

توجه شود که ران های ست آپ تست هایی که توسط کارشناس آزمایشگاه جامع انجام می شود، رایگان میباشد.

برای دریافت تعرفه خدمات اینجا کلیک کنید.
 

نوع تست

تعرفه به ازای هر ران در صورت انجام تست توسط کارشناس

تعرفه به ازای هر ران در صورت انجام تست توسط دانشجو

الایزا

100000

هر خوانش 15000

هر خوانش گرادیانت 30000

استخراج RNA

 (هر ران شامل حداکثر 12 نمونه میباشد)  100000

50000

استخراج DNA

 (هر ران شامل حداکثر 20 نمونه می باشد)  100000

50000

سنتز cDNA

(هر ران شامل حداکثر 30 نمونه می باشد)  100000

50000

طراحی پرایمر

هر جفت 300000

--

بلاست (blast) پرایمر از پیش طراحی شده

هر جفت 30000

--

سنجش کمی RNA و DNA توسط اسپکتروفتومتر

هر ویال 1000

هر ویال 500

سنجش کمی پروتئین توسط اسپکتروفتومتر

هر ویال 1500

هر ویال 500

PCR

100000 (هر ران شامل حداکثر 60 واکنش می باشد) 

50000

Real time PCR

400000  

200000

SYBR Green melting curve Real time PCR

450000

200000

Taq Man probe Real time PCR

450000

200000

HRM Real time PCR

550000

200000

الکتروفورز( مواد ساخت بافر و ژل و رنگ توسط آزمایشگاه تامین می شود)

100000

 (مواد مصرفی توسط مجری طرح تامین شود 20000)
(مواد مصرفی ذکر شده توسط آزمایشگاه تامین شود 60000)

آنالیز داده های Real time PCR به ازای 100 نمونه و یک ژن

400000

--

فلوسایتومتری

تست چرخه سلولی 30000

--

سایر تست ها 25000

--

میکروسکوپ اینورت

--

ساعتی 30000

PH متر

--

هر ارزیابی 3000

اتوکلاو

هر بار استفاده 10000

هر بار استفاده 10000

ترازوی 4 صفر

هر توزین 1000

هر توزین 1000

انکوباتور co2

--

24ساعت  10000

تانک ازت

--

یک ماه 100000

شیکر انکوباتور

--

24 ساعت 5000

اون (فور)

--

خشک کردن 24 ساعت 10000

استریل 3 ساعت  10000

هود سلولی

--

ساعتی 5000

روزی (از ساعت 8-13:30) 20000

*در صورت نیاز به حضور در اتاق کشت بعد از ساعت اداری هزینه ها دو برابر تعرفه ذکر شده می باشد

غربالگری c.sakazakii

هر نمونه 200000

--

تست مقاومت AMR

هر نمونه 50000

--
هزینه آزمایش های میکروبی  در آزمایشگاه ایمنی مواد غذایی :


بزای دریافت جدول هزینه ها اینجا کلیک کنید.
 

ردیف

شاخص

هزینه آزمایش (تومان)

1

استخراج عصاره         

100000

2

اندیس پراکسید

70000

3

اندیس صابونی

60000

4

اسیدیته

40000

5

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

10000

6

جستجو و شمارش کپک ها

35000

7

جستجو و شمارش اشرشیاکلی

35000

8

جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس

35000

9

جستجو و شمارش سالمونلا

35000

10

جستجو و شمارش سودوموناس آئروژینوزا

35000