اطلاع رسانی
کارگاه آموزش کار با نرم افزار مدیریت مراجع (End note)
دوره آموزشی کار با نرم افزار مدیریت مراجع (End note) در تاریخ  98/2/10 ساعت 8 الی 11 در سایت دانشکده بهداشت برگزار می گردد.