اطلاع رسانی
کارگاه اصول و کاربرد های فلوسایتومتری تحقیقاتی
به اطلاع همکاران گرامی دانشگاه می رساند اولین دوره یکارگاه اصول و کاربرد های فلوسایتومتری تحقیقاتی در اسفند ماه سال 1397
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می شود.

محورهای کارگاه
مبانی فلوسایتومتری

آشنایی با آنتی بادی ها و فلوروکروم ها

کاربرد های فلوسایتومتری در تحقیقات

نحوه آنالیز نتایج و تصحیح همپوشانی
آشنایی با نرم افزار تخصصیپوستر کارگاه