اخبار
تفاهم نامه همکاری های علمی ،پژوهشی به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه
تفاهم نامه همکاری های علمی ،پژوهشی به کارگیری نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه بین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -درمانی قزوین با دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی امضاء شد .لطفا جهت دریافت فایل تفاهم نامه اینجا کلیک کنید.


 

  آدرس الکترونیکی آزمابشگاه جامع تحقیقات:http://rcl.qums.ac.ir

  آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:http://www.qums.ac.ir