اخبار
توافق نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دانشگاه صنعتی شریف

توافق نامه همکاری های پژوهشی مشترک منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، جهت بهره برداری به شرح لینک ذیل می باشد:

مشاهده توافق نامه