اخبار
راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار
برای دریافت فایل «راهنمای پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در محیط کار» کلیک نمایید.
 

آدرس الکترونیکی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:http://itst.qums.ac.ir

  آدرس الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:http://www.qums.ac.ir