اخبار اسلایدی
راه اندازی دستگاه سکانس در آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نام دستگاه:  دستگاه توالی یابی

ساخت شرکت ABI ((Applied Biosystems، مدل 3130 Genetic Analyzer

امروزه تعیین توالی DNA به یکی از مهم‌ترین تکنیک‌های موجود در زمینه زیست شناسی مولکولی تبدیل شده است که کاربردهای فراوانی در زمینه‌های متعددی مانند تشخیص پزشکی، بیوتکنولوژی، پزشکی قانونی، ویروس‌شناسی و زیست‌شناسی سیستماتیک دارد.

DNA  مورد استفاده جهت توالی‌یابی می‌تواند از ارگانیسم‌های مختلف مانند انسان، حیوانات، گیاهان، باکتری‌ها و ویروس‌ها تامین شود. توالی‌یابی ممکن است برای تعیین توالی ژن‌های خاص، مناطق بزرگ ژنومی، کل کروموزوم و کل ژنوم به کار برده شود.

با این روش می توان ژن مورد نظر را به طور کامل توالی یابی کرد و ترتیب قرار گرفتن نوکلئوتیدها در یک قطعه از DNA ، تغییر، حذف یا اضافه شدن حتی یک نوکلئوتید را مشخص نمود.

کاربردهای توالی یابی:

  • تعیین انواع جهش های نقطه ای در ژن عامل بیماری در فرد مبتلا
  • مشخص کردن وضعیت ژنتیکی افراد ناقل
  • رد کردن درگیری ژن مورد ادعا در مواردی که بیماری به طور یقین مشخص نیست و پزشک حدس می زند که ژن خاصی درگیر است.
  • تشخیص قبل از تولد و تعیین وضعیت جنین در مدت کوتاه
  • کلونینگ