تعرفه خدمات

تعرفه خدمات آزمایشگاه جامع دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

با توجه به نوسانات شدید قیمت  مواد مصرفی، خریداری آن‌ها به عهده مجری طرح يا استاد راهنمای مربوطه می‌باشد.

در صورتی که مجری طرح تمایل داشته باشد مواد مورد نیاز توسط آزمایشگاه جامع تهیه شود، هزینه مواد طبق فاکتور روز محاسبه می شود (هزینه دریافتی شامل تعرفه ثابت آزمایشگاه و قیمت مواد در تاریخ مورد نظر می باشد). مدت زمان مورد نیاز برای تهیه کالاهای وارداتی ناموجود هم در نظر گرفته می شود.

برای اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین تا 40% تخفیف در قیمت‌های ذکر شده در نظر گرفته ‌می‌شود.

تمامی متقاضیان قبل از دریافت نتایج، هزینه را به شماره حساب  ۶۰۰۷۴۰۷۳ درآمد غیر قابل برداشت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین واریز و سند پرداختی ( اصل سند) را به آزمایشگاه تحویل نمایند.

توجه شود که ران های ست آپ تست هایی که توسط کارشناس آزمایشگاه جامع انجام می شود، رایگان میباشد.

نوع تست

تعرفه به ازای هر ران در صورت انجام تست توسط کارشناس (تومان)

تعرفه به ازای هر ران در صورت انجام تست توسط دانشجو (تومان)

الایزا

200000

50000

استخراج RNA

200000  (هر ران شامل۶ تا 12 نمونه)

۱۰۰۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۶ نمونه)

50000

استخراج DNA

150000  (هر ران شامل ۶ تا 12نمونه)

۷۵۰۰۰ (هر ران شامل ۱ تا ۶ نمونه)

50000

سنتز cDNA

200000 (هر ران شامل ۱۵ تا 3۰نمونه)

۱۰۰۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۶ نمونه)

50000

طراحی پرایمر

هر جفت بین ۴۵۰۰۰۰ تا 650000 بر اساس نوع روش و نوع نمونه

--

نانودراپ (سنجش کمی RNA، DNA  و پروتئین)

هر ویال ۱۰000

(آب مقطر توسط آزمایشگاه تهیه شود)

هر ویال ۵000

PCR

300000 (هر ران شامل ۳۰ تا 60 واکنش)

۲۰۰۰۰۰ ( هر ران شامل ۱0 تا    ۳۰واکنش)

 ۱۰۰۰۰۰ ( کمتر از ۱۰ تا واکنش)

۵۰۰۰۰

Real time PCR

500000 ( هر ران شامل ۱۸ تا ۳۶ واکنش)

۳۵۰۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۱۸ واکنش)

۷۵۰۰۰

SYBR Green melting curve Real time PCR

600000 ( هر ران شامل ۱۸ تا ۳۶ واکنش)

4۰0۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۱۸ واکنش)

۸۰۰۰۰

Taq Man probe Real time PCR

600000 ( هر ران شامل ۱۸ تا ۳۶ واکنش)

4۰0۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۱۸ واکنش)

۱00000

HRM Real time PCR

600000 ( هر ران شامل ۱۸ تا ۳۶ واکنش)

4۰0۰۰۰ ( هر ران شامل ۱ تا ۱۸ واکنش)

۱00000

الکتروفورز و ژل داک به ازای هر 20 نمونه

150000

( مواد ساخت بافر و ژل و رنگ توسط آزمایشگاه تامین می شود)

(مواد مصرفی توسط مجری طرح تامین شود) 50000

(مواد مصرفی ذکر شده توسط آزمایشگاه تامین شود)  1۵0000

آنالیز داده های Real time PCR

400000 ( هر ژن شامل ۱۸ تا ۳۶ نمونه)

2۰0۰۰۰ ( هر ژن شامل ۱ تا ۱۸ نمونه)

--

فلوسایتومتری

تست آپاپتوز 100000

--

میکروسکوپ اینورت

--

ساعتی 30000

PH متر

--

هر ارزیابی 5000

اتوکلاو

هر بار استفاده 15000

هر بار استفاده 15000

انکوباتور co2

--

24ساعت  15000

تانک ازت

--

به ازای یک کرایوتیوب در ماه 10000

دستگاه هموژنایزر

به ازای هر ۱۵ دقیقه 25000

اون (فور)

--

خشک کردن 24 ساعت 10000

استریل 3 ساعت  10000

هود سلولی

--

ساعتی 5000

روزی (از ساعت 8-13:30) 20000

*در صورت نیاز به حضور در اتاق کشت بعد از ساعت اداری هزینه ها دو برابر تعرفه ذکر شده می باشد.

جذب اتمی

آنالیز هر عنصر ( ۲۰۰۰۰۰)

غربالگری C.sakazakii

هر نمونه 200000

--

تست مقاومت AMR روش دیسک

هر نمونه 50000

--


هزینه آزمایش های میکروبی  در آزمایشگاه ایمنی مواد غذایی : 

ردیف

شاخص

هزینه آزمایش (تومان)

1

استخراج عصاره                                 

100000

2

اندیس پراکسید

70000

3

اندیس صابونی

60000

4

اسیدیته

40000

5

شمارش کلی میکروارگانیسم ها

10000

6

جستجو و شمارش کپک ها

35000

7

جستجو و شمارش اشرشیاکلی

35000

8

جستجو و شمارش استافیلوکوکوس اورئوس

35000

9

جستجو و شمارش سالمونلا

35000

10

جستجو و شمارش سودوموناس آئروژینوزا

35000