فلوسایتومتری
BD FACSCalibur

 
اساس کار دستگاه

فلوسیتومتری سیستمی برای سنجش سلول ها یا ذراتی است که در یک جریان مایع حرکت کرده و از جلوی لیزر و یا پرتو نور عبور می کنند. در این سیستم نسبت پراکندگی نور و رنگ فلورسانس شناسایی شده از ذرات اندازه گیری می شود. آنالیز و تفکیک سلول بر اساس اندازه و گرانولیتی  و خصوصیت فلورسانس سلول که برخاسته از آنتی بادی نشاندار شده متصل به آن است، انجام می پذیرد. برای انجام تست های فلوسایتومتری سلول ها تا حد امکان به صورت منفرد آماده می شوند و با فلوروکروم یا آنتی بادی کونژوگه با فلوکروم نشاندار می شوند. سپس در محیط مایع مناسبی به دستگاه داده می شوند. در اثر برخورد نور لیزر، در صورتی سلول ها دارای مارکر مورد نظر باشند، سیگنال هایی به دستگاه داده می شود و به این ترتیب دستگاه اطلاعاتی شامل اندازه، گرانولیتی و داده های فلوروکرومی مورد نظر به اپراتور می دهد. در نهایت داده های فوق با  نرم افزارهای در دسترس آنالیز می شوند. فلوسایتومترهای نوین از یک سیستم سیال ، منبع نور،  الکترونیک و کامپیوتر برای تبدیل سیگنال به داده تشکیل شده اند .

کاربرد های دستگاه

·         ایمونوفنوتایپ سلولی

·         آنالیزDNA 

·         آپوپتوز-نکروز

زمان پاسخگویی

·         زمانبندی با کار شناس مسئول

دریافت مشخصات دستگاه