ریاست
 
"دکتر رزاق محمودی"
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی محصولات بهداشتی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
مدرک و رشته تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی
پست الکترونیک: r.mahmodi@qums.ac.ir
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان